Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Strategija

2017 – 2020 m. strateginis planas

 

I. Organizacijos vizija ir misija

 

„Žingsnio“ vizija – sąmoningas, iniciatyvus ir bendruomeniškas Lietuvos jaunimas, pasirenkantis gyvenimą be svaigalų.

„Žingsnio“ misija – ugdyti sąmoningą, iniciatyvų ir bendruomenišką Lietuvos jaunimą neformalaus ugdymo metodais. Organizuoti prasmingą laisvalaikį be svaigalų, perduodant patirtį, žinias bei požiūrį nuoširdžiu ir atviru bendravimu.

 

II. Organizacijos vertybės

 

Sąmoningumas – moralus narių elgesys, organizacijos taisyklių paisymas ir savo veiksmų
pasekmių suvokimas.

Blaivybė – teigiamo Žingsnietiško blaivaus laisvalaikio propagavimas ir susilaikymas nuo
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo.

Bendruomeniškumą „Žingsnyje“ išreiškia suvokimas, jog tik padėdami vienas kitam kuriame
bendrą gėrį. Mes išklausome, rūpinamės savo bendraminčiais nariais, ir tikime, kad kartu susibūrę
bendruomenėje galime pasiekti žymiai daugiau nei dirbdami pavieniui.

Atvirumas – tai platus organizacijos mąstymas priimant naujas idėjas ir kiekvieno nario
iniciatyvą. Žingsnietis išlieka atviras išreikšdamas savo mintis ir jausmus.

Tolerancija „Žingsnyje“ siejama su pakantumu – mes priimame kitoniškumą ir visada tik
konstruktyviai kritikuojame „Žingsnio“ vertybėms priešingą elgesį. Gerbiame kiekvieno teisę
rinktis, todėl stengiamės parodyti geresnį kelią, o ar žengti juo – leidžiame apsispręsti pačiam
žmogui.

 

III. Strateginiai tikslai

 

1.      Stiprinti „Žingsnio“ ir jo skyrių veiklą, skatinti bendradarbiavimo ryšius su ir tarp skyrių.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1) Vystyti platformą skyrių bendravimui ir reprezentacijai internete, bent 60% skyrių naudotųsi šia platforma bent kartą per mėnesį;

2) Kasmet įvykdyti bent 6 veiklas, kuriose dalyvautų 2 ar daugiau skyrių;

3) Bent 75% „Žingsnio“ skyrių kasmet suorganizuoti „Sniego Gniūžtės“ stovyklą ar kitą renginį skirtą jaunimui, kuriame dalyvautų bent 40 jaunų žmonių;

4) Kiekvienais metais administracijai ir valdybai aplankyti bent 80% organizacijos skyrių;

5) Kasmet įvykdyti bent vieną renginį „be programos“, skirtą visiems pabūti kartu ir pabendrauti.

 

2.      Užtikrinti kokybišką „Sniego gniūžtės“ įgyvendinimą Lietuvoje, kelti skyrių ir narių kompetencijas.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1) Kasmet bent 70% skyrių įvykdyti administracijos organizuojamus arba koordinuojamus standartizuotus „Sniego gniūžtės“ mokymus;

2) Kiekvienais metais rengti Nacionalinę „Sniego gniūžtės“ stovyklą ir mokymus, kuriuose būtų įtraukiama bent 50% organizacijos skyrių, mokymu metu būtų plečiamos narių kompetencijos;

3) Kiekvienais metais rengti Nacionalinę skyrių konferenciją, kurios metu būtų kalbama aktualiausiais skyrių klausimais, dalinamasi patirtimi;

4) Iki 2018 m. paruošti ir pateikti pilnavertį „Sniego gniūžtės“ mokymų paketą.

 

3.      Skatinti organizacijos žinomumą ir teigiamą įvaizdį visuomenės ir jaunimo tarpe.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1) Į „Žingsnio“ renginius surinkti 5000 jaunų žmonių;

2) „Žingsnio“ renginių kalendoriuje pateikti ne mažiau nei 85% viešų organizacijos renginių;

3) Kiekvienais metais „Žingsnio“ paskyros socialiniame tinkle Facebook sekėjų skaičių padidinti bent 20% ir bendrą „Žingsnio“ skyrių paskyrų socialiniame tinkle Facebook sekėjų skaičių padidinti bent 10%;

4) Kasmet įvykdyti bent vieną tęstinį viešinimo projektą socialiniuose tinkluose.

 

4.      Plėtoti organizacijos veiklą regionuose, pritraukti naujus narius į organizaciją.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1) 2017 metais organizacijos veiklą vystyti visose Lietuvos apskrityse;

2) Iki 2020 metų „Žingsnio“ veiklą vystyti 25 savivaldybėse;

3) Kiekvienais metais įtraukti bent 150 naujų narių į organizacijos veiklą.

 

5.      Stiprinti organizacijos lėšų pritraukimą veiklai.

 

Tikslo pasiekimo kriterijai:

1) Per metus pateikti ir įvykdyti bent 3 projektus, remiamus JTBA, JRD, savivaldybių, įvairių fondų, ministerijų ar kitų institucijų;

2) „Žingsnio“ veiklai surinkti bent 600€ per metus nuo 2% FAMP;

3) Dirbti su privačiais rėmėjais, užtikrinti, kad iki 2018 m. 15% organizacijos biudžeto sudarytų privačių rėmėjų lėšos;

4) Kiekvienais metais sudaryti sąlygas skyriams vykdyti veiklą, dalinai finansuoti bent 8 stovyklas.