Lietuvos jaunimo sąjunga „Žingsnis“

Įstatai

LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOJO JAUNIMO BLAIVYBĖS SĄJUNGA „ŽINGSNIS“
ĮSTATAI

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ (toliau tekste vadinamas „Asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.
1.2. Asociacija veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinio kodeksą, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą bei kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir šiuos įstatus.

2. Asociacijos veiklos tikslai, sritys ir rūšys

2.1. Asociacija yra visuomeninė organizacija, vienijanti įvairių konfesijų ir etninių grupių jaunimą alkoholio ir kitų narkotikų prevencijos veiklai plėtoti, propaguoti blaivų gyvenimo būdą bei daryti įtaką alkoholio ir kitų narkotikų kontrolės politikai.
2.2. Asociacijos tikslai:
2.2.1. propaguoti sveiką gyvenimo būdą;
2.2.2. ginti jaunuomenės laisvę ir teisę gyventi be narkotikų;
2.2.3. siekti jaunimo tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo;
2.2.4. skatinti kryptingą užimtumą.
2.3. Siekdama įgyvendinti šiuos tikslus, organizacija (veiklos sritys ir rūšys):
2.3.1. organizuoja seminarus, diskusijas, konferencijas, stovyklas, akcijas, susijusias su alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija;
2.3.2. organizuoja kryptingą jaunimo užimtumą;
2.3.3. palaiko ryšius su giminingomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
2.3.4. leidžia lankstinukus, bukletus, brošiūras, knygas, kitus leidinius, propaguojančius organizacijos tikslus ir veiklą.
2.3.5. Vykdo kitas su išvardytosiomis glaudžiai susijusias veiklas, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiems Įstatams.
2.3.6. Organizuoja ir įgyvendina neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo programas.

3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Asociacija turi:
3.1.1. tikruosius narius;
3.1.2. garbės narius.
3.2. Asociacijos tikruoju nariu gali būti kiekvienas 14 – 29 m. amžiaus Lietuvos pilietis, pripažįstantis organizacijos tikslus ir Įstatus ir įsipareigojantis juos vykdyti. Asociacijos Valdybos arba Suvažiavimo sprendimu tikrojo nario teisės gali būti suteiktos ir vyresniam asmeniui, pareiškusiam norą dalyvauti organizacijos veikloje.
3.3. Organizacijos veikloje gali dalyvauti ir jaunesni nei 14 metų asmenys, tačiau jie neturi balso teisės ir negali būti renkami į Asociacijos Valdybos organus.
3.4. Asociacijos garbės nariu gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai, daug nusipelnę organizacijai bei aktyviai dalyvaujantys tarptautinėje veikloje prieš alkoholį ir narkotikus, prisidėję prie Asociacijos veiklos organizavimo arba Asociacijos tikslų įgyvendinimo, Asociacijos Suvažiavimui arba Valdybai priėmus atitinkamą sprendimą šiuo klausimu. Garbės nariai, kurie nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, neturi balso teisės ir negali būti renkami į Asociacijos Valdymo organus.
3.5. Asociacijos tikruoju nariu tampama padavus pareiškimą Asociacijai Skyriaus koordinatoriui, jei Skyrius tame rajone neveikia – Asociacijos Valdybai. Nariai yra registruojami Skyriaus taryboje, jei Skyrius tame rajone neveikia – Asociacijos Valdyboje. Narių sąrašą ir kitus narystės reikalus tvarko Skyriaus sekretorius. Apie visus naujai priimtus ir pašalintus narius Asociacijos Skyriai reguliariai informuoja Asociacijos Valdybą Valdybos nustatyta tvarka.
3.6. Asociacijos Skyrius arba Valdyba gali atsisakyti priimti asmenį organizacijos tikruoju nariu. Asmuo gali skųstis Etikos komisijai arba Suvažiavimui. Suvažiavimo sprendimas šiuo klausimu yra galutinis ir neskundžiamas.
3.7. Fiziniai ir juridiniai asmenys, remiantys Asociacijos veiklą, gali tapti organizacijos rėmėjais. Rėmėjai turi teisę dalyvauti organizacijos veikloje ir visuose jos renginiuose, teikti pasiūlymus ir pastabas Asociacijos Valdymo organams.
3.8. Asociacijos tikrasis narys turi teisę:
3.8.1. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Suvažiavime;
3.8.2. dalyvauti visuose Asociacijos renginiuose;
3.8.3. rinkti ir būti renkamas į visus Asociacijos organus;
3.8.4. teikti siūlymus Asociacijos Valdybos organams;
3.8.5. reikšti savo nuomonę visais organizacijos veiklos klausimais;
3.8.6. gauti prieigą prie informacijos apie organizaciją ir jos veiklą;
3.8.7. bet kada išstoti iš organizacijos.
3.9. Asociacijos narys privalo:
3.9.1. laikytis organizacijos Įstatų ir programos;
3.9.2. vykdyti Asociacijos Valdymo organų nutarimus;
3.9.3. vengti veikos, darančios žalą organizacijai;
3.9.4. laikytis visuomenėje priimtų elgesio, moralės ir etikos normų, savo elgesiu nežeminti Asociacijos vardo.
3.10. Asociacijos Skyrius arba Valdyba turi teisę pašalinti bet kurį narį, esant bent vienai iš 3.9 punkte išvardintų sąlygų pažeidimui. Pašalintasis turi teisę skųstis Etikos komisijai. Suvažiavimo sprendimas šiuo klausimu yra galutinis.
3.11. Narystės netenkama:
3.11.1. pateikus raštu atitinką pareiškimą Asociacijos Skyriaus koordinatoriui arba Valdybai;
3.11.2. pažeidus organizacijos Įstatus;
3.11.3. padarius nusižengimus teisei ar dorovei darbinėje veikloje ar asmeniniame gyvenime;
3.12. Netekęs narystės asmuo neturi jokios teisės į Asociacijos turtą ir lėšas.

4. Filialų ar atstovybių steigimo, likvidavimo tvarka

4.1. Asociacijos gali steigti filialus ir (ar) atstovybes.
4.2. Filialas yra struktūrinis Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį Asociacijos funkcijų.
4.3. Asociacijos filialas nėra juridinis asmuo. Asociacijos atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal Asociacijos prievoles.
4.4. Asociacijos filialas veikia pagal Asociacijos patvirtintus nuostatus.
4.5. Atstovybė yra Asociacijos padalinys, turintis savo buveinę, turintis teisę atstovauti Asociacijos interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Asociacijos vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.
4.6. Asociacijos atstovybė veikia pagal Asociacijos patvirtintus nuostatus.
4.7. Asociacijos filialai ir atstovybės likviduojami Suvažiavimo sprendimu.

5. Struktūrinis padalinys – Skyrius

5.1. Skyrius – Asociacijos padalinys, kuris nėra filialas ar atstovybė.
5.2. Skyriai yra įsteigiami ir likviduojami Valdybos nutarimu.
5.3. Skyrių veiklą reglamentuoja Valdybos patvirtinti nuostatai.

6. Asociacijos valdymo organai

6.1. Asociacijos valdymo organai:
6.1.1. Visuotinis narių Suvažiavimas;
6.1.2. Vienasmenis valdymo organas – Pirmininkas;
6.1.3. Kolegialus valdymo organas – Valdyba;
6.1.4. Revizijos komisija
6.1.5. Etikos komisija
6.2. Visi Asociacijos organai priima sprendimus paprasta balsų dauguma, išskyrus šiuose Įstatuose nurodytus atvejus.

7. Visuotinis narių suvažiavimas

7.1. Suvažiavimą šaukia Asociacijos Valdyba.
7.2. Suvažiavime su balso teise dalyvauja Skyrių atstovai pagal Valdybos nustatytas kvotas.
7.3. Suvažiavimo kompetencija:
7.3.1. priima organizacijos Įstatus, tvirtina jų pakeitimus ir papildymus;
7.3.2. išklauso ir tvirtina Pirmininko, pavaduotojų, Valdybos, Etikos ir Revizijos komisijų ataskaitas;
7.3.3. nustato organizacijos tikslus ir veiklos kryptis;
7.3.4. tvirtina organizacijos veiklos programą;
7.3.5. sprendžia ginčytinus klausimus;
7.3.6. renka Asociacijos Pirmininką, jo teikimu tvirtina pavaduotojus ir Valdybą;
7.3.7. renka Etikos ir Revizijos komisijas, jų narius, nustato jų skaičių.
7.3.8. priima sprendimus Asociacijų įstatyme priskirtus visuotinio narių susirinkimo kompetencijai.
7.4. Suvažiavimo veikla organizuojama remiantis Suvažiavimo reglamentu, kurį parengia ir tvirtina Asociacijos Valdyba.
7.5. Suvažiavimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau pusės visų balso teisę turinčių delegatų. Nutarimai yra priimami paprasta balsų dauguma.
7.6. Asociacijos Pirmininko, ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos Skyrių arba 1/3 tikrųjų Asociacijos narių reikalavimu Asociacijos Valdyba privalo šaukti neeilinį Suvažiavimą. Skyriaus reikalavimas sušaukti neeilinį Suvažiavimą turi būti priimtas Skyriaus narių susirinkime. Gavusi Asociacijos Pirmininko, ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos Skyrių arba 1/3 Asociacijos tikrųjų narių reikalavimą sušaukti neeilinį Suvažiavimą Asociacijos Valdyba privalo per 2 mėnesius sušaukti neeilinį Suvažiavimą ir įtraukti į jo darbotvarkę visus pasiūlytus klausimus.
7.7. Asociacijos veikla gali būti nutraukta Suvažiavimo metu, dalyvaujant ne mažiau nei 2/3 delegatų, 2/3 balsų dauguma priėmus atitinkamą nutarimą.
7.8. Įstatų pakeitimai ir/ar papildymai priimami dalyvaujant ne mažiau nei 2/3 balsų dauguma. Įstatų pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja, kai jie įregistruojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Pirmininkas

8.1. Asociacijos Pirmininkas yra organizacijos vadovas. Asociacijos Pirmininku gali būti Asociacijos tikrasis narys, ne jaunesnis kaip 18 metų ir organizacijoje buvęs tikruoju nariu ne mažiau kaip dvejus metus. Jis vadovauja visai organizacijos veiklai, šaukia Valdybos posėdžius, pirmininkauja juose. Šia teise jis gali pasinaudoti visų organizacijos struktūrų veikloje. Asociacijos Pirmininkas ir jo pavaduotojai turi balso teisę Valdyboje. Už savo veiklą jie atsiskaito Asociacijos Suvažiavimui.
8.2. Pirmininkas renkamas Suvažiavime slaptu balsavimu dviejų metų kadencijai. Tas pats asmuo negali būti renkamas Pirmininku daugiau nei dviem kadencijoms iš eilės.
8.3. Pirmininkui nesant arba negalint eiti savo pareigų, jo funkcijas atlieka pavaduotojai. Pirmininko pavaduotojai turi teisę dalyvauti Valdybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise. Pavaduotojų skaičių ir jų funkcijas Pirmininko teikimu tvirtina Suvažiavimas.

9. Valdyba

9.1. Valdybą sudaro Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojai ir Asociacijos Suvažiavime nustatytas išrinktų narių skaičius.
9.2. Valdybos narių sudėtį ir skaičių nustato Asociacijos Suvažiavimas. Valdyba renkama dviejų metų kadencijai.
9.3. Asociacijos Valdybos kompetencija:
9.3.1. iš savo tarpo išsirenka iždininką ir sekretorių;
9.3.2. rūpinasi organizacijos veiklos programos įgyvendinimu;
9.3.3. priima rezoliucijas, pareiškimus, nutarimus Asociacijos veiklos klausimais;
9.3.4. rūpinasi organizacijos tikslų įgyvendinimu;
9.3.5. organizuoja konferencijas, seminarus, akcijas, renka ir kaupia informaciją;
9.3.6. kontroliuoja finansinę – ūkinę Asociacijos veiklą;
9.3.7. priima nutarimus narystės klausimais;
9.3.8. kontroliuoja Asociacijos Skyrių veiklą;
9.3.9. priima nutarimus Skyrių steigimo ir jų veiklos nutraukimo klausimais;
9.3.10. rūpinasi Suvažiavime priimtų nutarimų įgyvendinimu;
9.3.11. samdo darbuotojus, konsultantus Asociacijos tikslams ir programai įgyvendinti, nustato jų atlyginimą;
9.3.12. rūpinasi organizacijos leidybine veikla;
9.3.13. gali sustabdyti Pirmininko, pavaduotojų ar bet kurio Valdybos nario įgaliojimus iki artimiausio Suvažiavimo;
9.3.14. sprendžia kitus, Valdybos kompetencijai priskirtus klausimus.
9.4. Valdybos posėdžiai yra teisėti, kai dalyvauja ne mažiau nei 1/2 visų balso teisę Valdyboje turinčių asmenų. Nutarimai yra priimami paprasta balso teisę Valdyboje turinčių dalyvaujančių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, balsavimą nulemia pirmininkaujančio balsas.
9.5. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau nei kartą per 2 mėnesius. 1/3 Valdybos narių pareikalavus gali būti šaukiamas ir neeilinis posėdis. Posėdžius šaukia Asociacijos Pirmininkas, jam nesant ar negalint eiti savo pareigų – pavaduotojas. Apie kiekvieną Valdybos posėdį visus Valdybos narius informuoja Valdybos sekretorius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio.
9.6. 2 kartus iš eilės nepavykus sušaukti teisėto Valdybos posėdžio, šaukiamas Valdybos posėdis, kuris yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 3 balso teisę Valdyboje turintys nariai. Nutarimai priimami paprasta balsų dauguma.
9.7. Valdybos nutarimus pasirašo Pirmininkas, jam nesant ar negalint eiti savo pareigų – pavaduotojas. Valdybos posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo posėdžio Pirmininkas ir sekretorius. Finansinius dokumentus pasirašo Pirmininkas ir iždininkas.
9.8. Valdyba ne mažiau nei pusės visų Valdybos narių balsų dauguma gali sustabdyti Pirmininko, bet kurio pavaduotojo ar Valdybos nario įgaliojimus iki Asociacijos Suvažiavimo.

10. Etikos komisija

10.1. Etikos komisiją renka Asociacijos Suvažiavimas.
10.2. Etikos komisiją sudaro 3 nariai, kurie iš savo tarpo išsirenka pirmininką.
10.3. Etikos komisija nagrinėja ginčus tarp Asociacijos narių ir struktūrų, jeigu jie nespręstini LR įstatymų nustatyta tvarka.
10.4. Etikos komisija savo veiklą organizuoja remdamasi reglamentu, kuris priimamas paprasta balsų dauguma ir tvirtinamas artimiausiame Valdybos posėdyje.
10.5. Etikos komisija už savo veiklą atsiskaito Asociacijos Suvažiavimui.

11. Revizijos komisija

11.1. Revizijos komisiją renka Asociacijos Suvažiavimas.
11.2. Revizijos komisiją sudaro 3 nariai, kurie iš savo tarpo išsirenka pirmininką.
11.3. Revizijos komisija:
11.3.1. tikrina Asociacijos veiklos teisėtumą bei materialinių išteklių naudojimo tikslingumą;
11.3.2. svarsto skundus dėl Asociacijos organų veiklos, teikia išvadas bei pasiūlymus Pirmininkui, Valdybai ir Suvažiavimui;
11.3.3. teikia Suvažiavimui Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą ir iki Suvažiavimo su Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo ataskaita supažindina Valdybos narius.
11.4. Revizijos komisijos posėdžius šaukia jos pirmininkas.
11.5. Revizijos komisija turi teisę bet kuriuo metu susipažinti su ja dominančiais dokumentais, kita medžiaga.
11.6. Revizijos komisija už savo veiklą atsiskaito Asociacijos Suvažiavimui.

12. Įstatų keitimo tvarka

12.1. Asociacijos įstatai keičiami Suvažiavimo, kai sprendimui pritaria 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių.
12.2. Pakeisti Asociacijos įstatai turi būti įregistruoti Registrų centre.

13. Asociacijos turtas ir lėšos

13.1. Asociacijos lėšas sudaro:
13.1.1. Asociacijos narių savanoriški įnašai;
13.1.2. fizinių ir juridinių asmenų dovanotos lėšos ir turtas;
13.1.3. pajamos gautos iš leidybinės veiklos;
13.1.4. nario mokestis;
13.1.5. įstatymų nustatyta tvarka skirta parama;
13.1.6. kitos teisėtu būdu gautos pajamos.
13.2. Nario mokestis ir jo dydis nustatomas Suvažiavimo sprendimu.
13.3. Asociacijos lėšų skirstymo ir panaudojimo tvarką nustato Asociacijos Valdyba. Asociacijos lėšos yra naudojamos organizacijos Įstatuose ir programoje apibrėžtai veiklai vystyti.
13.4. Organizacijos lėšų ir turto skirstymo klausimus sprendžia Suvažiavimas įstatymų nustatytą tvarka

14. Asociacijos buveinės keitimo tvarka

14.1. Asociacijos buveinė keičiama Suvažiavime, kai sprendimui pritaria 1/3 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių.
14.2. Naujoji Asociacijos buveinė turi būti įregistruota Registrų centre.

15. Asociacijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarka

15.1. Asociacija gali būti reorganizuojama, pertvarkoma ir likviduojama Suvažiavimo sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
15.2. Be kitų LR įstatymuose ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, Asociacijos likvidatorius privalo:
15.2.1. Pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Asociaciją bei duomenis apie likvidatorių.
15.2.2. Sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą.
15.2.3. Perduoti likusį Asociacijos turtą Asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.
15.2.4. Sudaryti Asociacijos likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai.
15.2.5. Perduoti dokumentus LR archyvų įstatymo nustatyta tvarka.
15.2.6. Pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Asociacijos likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Asociacijai išregistruoti.
15.3. Likęs Asociacijos turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus iki fondo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Suvažiavimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti fondą.

16. Dėl pranešimų skelbimo tvarkos

16.1. Asociacijos sprendimai skelbiami:
16.1.1. valdymo ir kitų organų – Asociacijos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo;
16.1.2. Suvažiavimo – Asociacijos interneto svetainėje ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo;
16.1.3. Nariams jų prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo užklausos gavimo dienos;
16.1.4. kita Asociacijos informacija gali būti skelbiama Asociacijos interneto svetainėse ir Registrų centro inernetiniame leidinyje „Juridinių asmenų pranešimai“.
16.2. Už informacijos teikimą Nariams ir informacijos paskelbimą atsakinga Valdyba.

 

Įstatai paskutinį kartą koreguoti ir tvirtinti 2015 m. lapkričio 13 d. Visuotiniame Suvažiavime, Vilniuje.